click for info https://www.asiafive.com.nice https://www.watcheswear.com/.visit this page https://www.luckreplica.com.check over here replica watches for sale.you can check here https://www.goldreplicashop.com/.find more repliki zegark贸w.wikipedia reference fake-richardmille.com.check that https://rolexrolexwatches.top/.read review www.watchesjob.com.about his https://www.ziwatches.com/.this content perfect replica watches.Resources rolex replica.pop over here noob watches.navigate to this website www.fpatekphilippe.com.look at this website replica bell and ross watch.browse around these guys franck muller replica.check rolex replications for sale.Women's replica rolex.article freetagheuer.

Organizační řád klubu | Kanoistika Turnov

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ODDÍLU KANOISTIKY

TJ TURNOV 

 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

KLUBU

 

 1. Obecné zásady členství 1
 2. Práva a povinnosti členů.2
 3. Funkcionáři SK a jejich volba. 3
 4. Provoz areálu SK. 4
 5. Provoz dílny. 5
 6. Provoz baru.. 5
 7. Provoz loděnice. 5
 8. Údržba a úklid areálu.. 6

IX.       Sportovní činnost 6

 1. Rekreační činnost 7
 2. Sazebník příspěvků, poplatků a pokut8

 

             I.      Obecné zásady členství

 

 1. Členem klubu může být fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a ke členství se písemně přihlásí.
 2. Členství vzniká dnem přijetí přihlášky výkonným výborem.
 3. Dokladem členství registrační průkaz ČSK DV.
 4. Členství zaniká:
  1. vystoupením na základě písemné žádosti člena
  2. vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady
  3. vyškrtnutím ze seznamu členů v případě úmrtí člena
 5. Zvláštní formou členství je "čestné členství". Čestné členství se uděluje za zásluhy o rozvoj sportovního klubu.
 6. Rozhodnutí o udělení čestného členství náleží pouze na valné hromadě.
 7. Čestné členství zaniká rozhodnutím valné hromady.
 8. U nového člena si výkonný výbor vyhrazuje právo na zkušební dobu maximálně do 6 měsíců. Přihlašovaná osoba má stejná práva i povinnosti jako řádný člen. Omezení její činnosti  vyplývá z toho, že prostory a materiál klubu může využívat pouze s přítomností řádného člena.


II.      Práva a povinnosti členů

 1. Práva členů starších 18 let:
  1. Používat ke sportování a k rekreaci všechny prostory sportovního klubu.
  2. Každý člen má nárok na klíče umožňující mu činnost v areálu.
  3. Každý člen má nárok na jednu skříňku v šatně, pokud je volná.
  4. Může ponechat soukromou loď  v areálu za stanovený poplatek. Přednost mají lodě klubové.
  5. Opravovat dle potřeby a místa v dílně a místech k tomu určených loď a příslušenství k ní.
  6. Může přijet a parkovat autem v prostoru k tomu určeném, je-li dostatek místa.
  7. Má právo kempovat v areálu sportovního klubu.
  8. Může si do areálu přivést hosty. Tento člen zodpovídá  za jejich chování a případné jimi způsobené škody.
 2. Práva členů mladších 18 let:
  1. Používat ke sportování a k rekreaci všechny prostory sportovního klubu.
  2. Každý člen má nárok na jednu skříňku v šatně, pokud je volná.
  3. Může ponechat soukromou loď v areálu za stanovený poplatek. Přednost mají lodě klubové.
  4. Opravovat dle potřeby a místa v dílně a místech k tomu určených loď a příslušenství k ní.
  5. Nemá právo vodit do areálu klubu hosty, bez dozoru dospělého člena.
  6. Při závodech a opravách lodí je nutná přítomnost jedné dospělé osoby (člen klubu nebo rodič).
 1. Práva čestného člena:
  1. Používat ke sportování a k rekreaci všechny prostory sportovního klubu.
  2. Může přijet a parkovat, je-li dostatek místa.
  3. Může si do areálu přivést hosty. Tento člen zodpovídá za jejich chování a případné jimi způsobené škody.
  4. Může ponechat se svolením výkonného výboru soukromou loď v areálu za stanovený poplatek. Přednost mají lodě klubové.
 1. Povinnosti členů:
  1. Platit členské příspěvky a ostatní poplatky dle rozhodnutí valné hromady.
  2. Dodržovat organizační řád a zásady slušného chování v areálu sportovního klubu.
  3. Dodržovat bezpečnostní, požární a jiné předpisy při jakékoliv činnosti v areálu.
  4. Plnit usnesení valné hromady a rozhodnutí výkonného výboru
  5. Chránit, udržovat a zvelebovat společný majetek.
  6. Při běžné činnosti poslechnout pokynů členů výkonného výboru.
  7. Nahradit způsobené škody nebo zajistit nápravu.
  8. Při skončení členství vrátitklíče a veškerý zapůjčený materiál.
  9. Účastnit se vybraných závodů jako závodník nebo jako určená služba dle rozhodnutí výkonného výboru.

      

  III.      Funkcionáři SK a jejich volba

 

1)     Funkcionáři klubu vykonávají následující funkce, které lze podle potřeby slučovat:

 

a)     Předseda sportovního klubu

 • zodpovídá spolu s ostatními členy výboru za chod sportovního klubu v období mezi valnými hromadami
 • řídí činnost výkonného výboru
 • svolává schůze výkonného výboru dle potřeby nebo stanov TJ Turnov
 • reprezentuje sportovní klub při jednáních
 • dbá na dodržování stanov TJ Turnov a organizačního řádu členy sportovního klubu
 • podepisuje veškeré finanční doklady spolu s hospodářem nebo tajemníkem

b)     Tajemník sportovního klubu

 • zodpovídá za vedení administrativy
 • pořizuje zápisy ze schůzí výkonného výboru a valných hromad
 • vede evidenci členů
 • dbá na dodržování a organizačníáho řádu členy sportovního klubu
 • zastupuje předsedu při jednáních v době jeho nepřítomnosti

c)      Hospodář sportovního klubu

 • zodpovídá za vedení financí sportovního klubu v souladu se zákonem a stanovami klubu
 • vybírá členské příspěvky, pokuty a ostatní poplatky
 • podepisuje veškeré finanční doklady spolu s předsedou nebo tajemníkem sportovního klubu
 • zodpovídá za inventarizaci veškerého majetku

d)     Správce

 • zodpovídá za údržbu majetku sportovního klubu
 • pro TJ připravuje návrh nutných prací na příští rok
 • v rámci údržby přiděluje práci určeným členům klubu
 • plánuje a organizuje brigády a práce v areálu sportovního klubu

e)     Člen výboru

 • pomáhá organizovat činnost sportovního klubu

f)       Šéf trenér sportovního klubu

 • zodpovídá za sportovní aktivity sportovního klubu
 • je hlavním organizátorem závodů pořádaných klubem

 

2)     Volby výkonného výboru se konají na valné hromadě v souladu se stanovami. Právo navrhovat kandidáty má člen klubu starší 18 let. Délka funkčního období je jeden rok. Počet funkčních období není omezen.
Je možno kooptovat do výboru nové členy bez valné hromady, avšak max. 1/3 původního počtu členů. O předání funkce musí být vyhotoven protokol.

 

    IV.      Provoz areálu SK.

 

 1. Provozní doba areálu není omezena.
 2. Provoz areálu může výkonný výbor v případě potřeby omezit. Omezení je nutno písemně oznámit na nástěnce a všichni členové jsou povinni jej dodržovat.
 3. Poslední odcházející člen je povinen zkontrolovat vypnutí všech světel, uzavření všech dveří a oken a případné nedostatky odstranit.
 4. Každý člen je povinen dbát na stálé zavření vstupů do areálu, aby byl zamezen vstup nepovolaným osobám.
 5. V areálu sportovního klubu se smí zdržovat pouze členové sportovního klubu. Hosté mohou být pouze v doprovodu člena klubu. Člen klubu plně zodpovídá za návštěvníka včetně škod jím způsobených.
 6. V době konání závodů a jiných akcích se v areálu mohou pohybovat závodníci a jejich doprovod po seznámení se s požadavky organizačního řádu vůči hostům.
 7. Parkování v areálu je povoleno pouze na vyhrazeném místě.
 8. Mytí automobilů je v celém areálu přísně zakázáno.
 9. Volný pohyb psů v areálu je zakázán. Za psa zodpovídá jeho majitel, který je povinen případné znečištění pozemku neprodleně uklidit.
 10. Sportovní klub nenese odpovědnost za případné ztráty či poškození věcí členů nebo jejich hostí v areálu klubu.
 11. Na pozemku klubu je zakázáno chytání ryb.

 

         V.      Provoz dílny

 

 1. Provoz dílny se řídí Provozním řádem dílny, bezpečnostními a požárními předpisy.
 2. Za provoz dílny zodpovídá správce, který je jmenován výkonným výborem a schválen, valnou hromadou.
 3. Všichni členové jsou povinni uposlechnout příkazů správce při užívání dílny.

 

    VI.      Provoz baru

 

 1. Bar slouží k občerstvení členů klubu a hostů při provozu sportovního klubu zejména při závodech a společných akcích.
 2. Vedením baru může být pověřen člen klubu starší 18 let.
 3. Jmenování vedoucího baru výkonným výborem podléhá schválení valnou hromadou.
 4. Na provoz baru může být poskytnuta výkonným výborem finanční záloha, kterou je barman povinen v určené lhůtě vrátit.
 5. Barman zodpovídá za prostor baru.
 6. Ceny v baru musí být přijatelné.

 

  VII.      Provoz loděnice

 

 1. Přidělování míst v loděnici provádí výkonný výbor.
 2. Každý je povinen ukládat lodě a ostatní materiál pouze na určená místa.
 3. V loděnici je zakázáno skladovat hořlaviny a jiné nebezpečné látky.
 4. Všichni členové jsou povinni uposlechnout příkazů správce při užívání loděnice.

 

       VIII.      Údržba a úklid areálu

 

 1. Údržba je prováděna zejména prací členů klubu v rámci povinností stanovených valnou hromadou.
 2. Údržby jsou povinni se účastnit všichni členové s výjimkou členů čestných.
 3. Práce na údržbě koordinuje výkonný výbor a jsou řízeny správcem.
 4. Úklid společných prostor se provádí dle jmenného rozpisu vydaného výkonným výborem.
 5. Je možná vzájemná dohoda členů o provedení úklidu.
 6. Neprovedení úklidu ve stanoveném termínu podléhá sankcím schváleným valnou hromadou.
 7. Účast na pracích na údržbě eviduje výkonný výbor.
 8. Neúčast či neochota podílet se na údržbě areálu podléhá sankcím schváleným valnou hromadou.

 

         IX.      Sportovní činnost

 1. Obecná ustanovení:
  1. sportovní činnost je řízena šéftrenérem sportovního klubu
  2. závodit může každý člen klubu, který má řádně splněné podmínky členství v daném kalendářním roce a má zaplacenou licenci závodníka ČSK.
  3. u členů mladších 18 let podléhá start na závodech dodržování Soutěžního řádu ČSK.
 2. Zásady pro účast na závodech
  1. závodník je povinen dodržovat všeobecná morální pravidla a sportovní etiku, vhodně reprezentovat klub při vystoupeních na veřejnosti
  2. závodník je povinen se řídit Soutěžním řádem ČSK.
  3. závodník je povinen věnovat maximální pozornost sportovní a technické přípravě v průběhu celého roku.
 1. Sportovní činnost mimo závody:
  1. osoby mladší 18 let mohou vyplouvat na vodu pouze v oblečeném záchranném prostředku a po souhlasu trenéra nebo osoby starší 18 let, která je schopna kvalifikovaně poskytnout pomoc v případě nebezpečí.
   Pravidelně 1x týdně probíhá organizovaný trénink pod vedením trenéra klubu.
  2. vyplutí hosta na klubové lodi schvaluje v plném rozsahu člen výboru a za případné hmotné škody odpovídá člen, jemuž bylo plavidlo propůjčeno výkonným výborem.

 

 1. Využívání klubového sportovního materiálu:
  1. klubový lodní park může využívat každý člen klubu
  2. o propůjčení klubových lodí rozhoduje na návrh trenéra výkonný výbor
  3. u osob mladších 18 let žádá o propůjčení klubové lodě zákonný zástupce
  4. rozsah užívání klubové lodě je každoročně upravován písemnou dohodou mezi výkonným výborem a žadatelem.

 

       X.      Rekreační činnost

 

 1. Rekreační činnost mohou členové klubu starší 18 let provádět kdykoli na vlastní nebezpečí.
 2. Při rekreačních jízdách musí účastníci dodržovat Řád plavební bezpečnosti.
 3. Během rekreační jízdy musí mít mládež a neplavci oblečeny záchranné prostředky od vyplutí do přistání. Pro ostatní účastníky plavby musí být k dispozici záchranné prostředky dostatečného vztlaku v plavidle.


  XI.      Sazebník příspěvků, poplatků a pokut

 

1)     Obecná ustanovení:

a)     příspěvky = částka určená pro kalendářní rok valnou hromadou
licenční poplatek (ČSK). Platí se zásadně předem do termínu určeného valnou hromadou.

b)     poplatky = částky, jejichž výše je stanovena valnou hromadou pro určené období, jako náhrada za služby a ostatní. Poplatky mohou být z rozhodnutí valné hromady doplňovány a měněny.

c)      pokuta = za porušení stanov, organizačního řádu, nedodržení rozhodnutí valné hromady nebo výkonného výboru, za pozdní placení poplatku apod. Pokuty uděluje výkonný výbor a oznamuje je písemně vyvěšením rozhodnutí na nástěnku

d)     host = osoba starší 10 let, která není řádným členem klubu.

 

2)     Sazebník

a)    členské příspěvky.............................................................................400,- Kč/rok
důchodci...........................................................................................400,- Kč/rok
dorost [1], žáci[2], ženy na mateřské dovolené...................................200,- Kč/rok
poplatek svazu....................................................................dle rozhodnutí svazu

 

b)    za soukromou akci v klubovně nebo na pozemku, kdy
nejsou omezena práva členů klubu.............................................100,- Kč/24hod

 

c)    za uložení soukromé lodě,[3]...............................................................................................100,- Kč/rok

 

d)     za užití dílny klubu pro soukromé účely.......................................50,- Kč/hodinu
(výkonný výbor může individuálně měnit dle rozsahu)

 

e)     za užívání šatnové skřínky...............................................................100,- Kč/rok

 

f)    Pokuty
jednotná sazba za nesplnění povinnosti člena………………………………............................................................150,- Kč

 

[1] Dorost = do konce roku, v němž dovrší věk 18 let

[2] Žáci = do konce roku, v němž dovrší věk 15 let

[3] V závažných případech, může výkonný výbor rozhodnout o snížení nebo prominutí příspěvků a poplatků u osob, které o to požádají. Tato poznámka se v žádném případě netýká pokut! O svých rozhodnutích výkonný výbor informuje na valné hromadě členy klubu.

 

 1. Obecné zásady členství 1
 2. Práva a povinnosti členů.2
 3. Funkcionáři SK a jejich volba. 3
 4. Provoz areálu SK. 4
 5. Provoz dílny. 5
 6. Provoz baru.. 5
 7. Provoz loděnice. 5
 8. Údržba a úklid areálu.. 6

IX.       Sportovní činnost 6

 1. Rekreační činnost 7
 2. Sazebník příspěvků, poplatků a pokut8

 

             I.      Obecné zásady členství

 

 1. Členem klubu může být fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a ke členství se písemně přihlásí.
 2. Členství vzniká dnem přijetí přihlášky výkonným výborem.
 3. Dokladem členství registrační průkaz ČSK DV.
 4. Členství zaniká:
  1. vystoupením na základě písemné žádosti člena
  2. vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady
  3. vyškrtnutím ze seznamu členů v případě úmrtí člena
 5. Zvláštní formou členství je "čestné členství". Čestné členství se uděluje za zásluhy o rozvoj sportovního klubu.
 6. Rozhodnutí o udělení čestného členství náleží pouze na valné hromadě.
 7. Čestné členství zaniká rozhodnutím valné hromady.
 8. U nového člena si výkonný výbor vyhrazuje právo na zkušební dobu maximálně do 6 měsíců. Přihlašovaná osoba má stejná práva i povinnosti jako řádný člen. Omezení její činnosti  vyplývá z toho, že prostory a materiál klubu může využívat pouze s přítomností řádného člena.

 

II.      Práva a povinnosti členů

 1. Práva členů starších 18 let:
  1. Používat ke sportování a k rekreaci všechny prostory sportovního klubu.
  2. Každý člen má nárok na klíče umožňující mu činnost v areálu.
  3. Každý člen má nárok na jednu skříňku v šatně, pokud je volná.
  4. Může ponechat soukromou loď  v areálu za stanovený poplatek. Přednost mají lodě klubové.
  5. Opravovat dle potřeby a místa v dílně a místech k tomu určených loď a příslušenství k ní.
  6. Může přijet a parkovat autem v prostoru k tomu určeném, je-li dostatek místa.
  7. Má právo kempovat v areálu sportovního klubu.
  8. Může si do areálu přivést hosty. Tento člen zodpovídá  za jejich chování a případné jimi způsobené škody.
 2. Práva členů mladších 18 let:
  1. Používat ke sportování a k rekreaci všechny prostory sportovního klubu.
  2. Každý člen má nárok na jednu skříňku v šatně, pokud je volná.
  3. Může ponechat soukromou loď v areálu za stanovený poplatek. Přednost mají lodě klubové.
  4. Opravovat dle potřeby a místa v dílně a místech k tomu určených loď a příslušenství k ní.
  5. Nemá právo vodit do areálu klubu hosty, bez dozoru dospělého člena.
  6. Při závodech a opravách lodí je nutná přítomnost jedné dospělé osoby (člen klubu nebo rodič).
 1. Práva čestného člena:
  1. Používat ke sportování a k rekreaci všechny prostory sportovního klubu.
  2. Může přijet a parkovat, je-li dostatek místa.
  3. Může si do areálu přivést hosty. Tento člen zodpovídá za jejich chování a případné jimi způsobené škody.
  4. Může ponechat se svolením výkonného výboru soukromou loď v areálu za stanovený poplatek. Přednost mají lodě klubové.
 1. Povinnosti členů:
  1. Platit členské příspěvky a ostatní poplatky dle rozhodnutí valné hromady.
  2. Dodržovat organizační řád a zásady slušného chování v areálu sportovního klubu.
  3. Dodržovat bezpečnostní, požární a jiné předpisy při jakékoliv činnosti v areálu.
  4. Plnit usnesení valné hromady a rozhodnutí výkonného výboru
  5. Chránit, udržovat a zvelebovat společný majetek.
  6. Při běžné činnosti poslechnout pokynů členů výkonného výboru.
  7. Nahradit způsobené škody nebo zajistit nápravu.
  8. Při skončení členství vrátitklíče a veškerý zapůjčený materiál.
  9. Účastnit se vybraných závodů jako závodník nebo jako určená služba dle rozhodnutí výkonného výboru.

      

  III.      Funkcionáři SK a jejich volba

 

1)     Funkcionáři klubu vykonávají následující funkce, které lze podle potřeby slučovat:

 

a)     Předseda sportovního klubu

 • zodpovídá spolu s ostatními členy výboru za chod sportovního klubu v období mezi valnými hromadami
 • řídí činnost výkonného výboru
 • svolává schůze výkonného výboru dle potřeby nebo stanov TJ Turnov
 • reprezentuje sportovní klub při jednáních
 • dbá na dodržování stanov TJ Turnov a organizačního řádu členy sportovního klubu
 • podepisuje veškeré finanční doklady spolu s hospodářem nebo tajemníkem

b)     Tajemník sportovního klubu

 • zodpovídá za vedení administrativy
 • pořizuje zápisy ze schůzí výkonného výboru a valných hromad
 • vede evidenci členů
 • dbá na dodržování a organizačníáho řádu členy sportovního klubu
 • zastupuje předsedu při jednáních v době jeho nepřítomnosti

c)      Hospodář sportovního klubu

 • zodpovídá za vedení financí sportovního klubu v souladu se zákonem a stanovami klubu
 • vybírá členské příspěvky, pokuty a ostatní poplatky
 • podepisuje veškeré finanční doklady spolu s předsedou nebo tajemníkem sportovního klubu
 • zodpovídá za inventarizaci veškerého majetku

d)     Správce

 • zodpovídá za údržbu majetku sportovního klubu
 • pro TJ připravuje návrh nutných prací na příští rok
 • v rámci údržby přiděluje práci určeným členům klubu
 • plánuje a organizuje brigády a práce v areálu sportovního klubu

e)     Člen výboru

 • pomáhá organizovat činnost sportovního klubu

f)       Šéf trenér sportovního klubu

 • zodpovídá za sportovní aktivity sportovního klubu
 • je hlavním organizátorem závodů pořádaných klubem

 

2)     Volby výkonného výboru se konají na valné hromadě v souladu se stanovami. Právo navrhovat kandidáty má člen klubu starší 18 let. Délka funkčního období je jeden rok. Počet funkčních období není omezen.
Je možno kooptovat do výboru nové členy bez valné hromady, avšak max. 1/3 původního počtu členů. O předání funkce musí být vyhotoven protokol.

 

    IV.      Provoz areálu SK.

 

 1. Provozní doba areálu není omezena.
 2. Provoz areálu může výkonný výbor v případě potřeby omezit. Omezení je nutno písemně oznámit na nástěnce a všichni členové jsou povinni jej dodržovat.
 3. Poslední odcházející člen je povinen zkontrolovat vypnutí všech světel, uzavření všech dveří a oken a případné nedostatky odstranit.
 4. Každý člen je povinen dbát na stálé zavření vstupů do areálu, aby byl zamezen vstup nepovolaným osobám.
 5. V areálu sportovního klubu se smí zdržovat pouze členové sportovního klubu. Hosté mohou být pouze v doprovodu člena klubu. Člen klubu plně zodpovídá za návštěvníka včetně škod jím způsobených.
 6. V době konání závodů a jiných akcích se v areálu mohou pohybovat závodníci a jejich doprovod po seznámení se s požadavky organizačního řádu vůči hostům.
 7. Parkování v areálu je povoleno pouze na vyhrazeném místě.
 8. Mytí automobilů je v celém areálu přísně zakázáno.
 9. Volný pohyb psů v areálu je zakázán. Za psa zodpovídá jeho majitel, který je povinen případné znečištění pozemku neprodleně uklidit.
 10. Sportovní klub nenese odpovědnost za případné ztráty či poškození věcí členů nebo jejich hostí v areálu klubu.
 11. Na pozemku klubu je zakázáno chytání ryb.

 

         V.      Provoz dílny

 

 1. Provoz dílny se řídí Provozním řádem dílny, bezpečnostními a požárními předpisy.
 2. Za provoz dílny zodpovídá správce, který je jmenován výkonným výborem a schválen, valnou hromadou.
 3. Všichni členové jsou povinni uposlechnout příkazů správce při užívání dílny.

 

    VI.      Provoz baru

 

 1. Bar slouží k občerstvení členů klubu a hostů při provozu sportovního klubu zejména při závodech a společných akcích.
 2. Vedením baru může být pověřen člen klubu starší 18 let.
 3. Jmenování vedoucího baru výkonným výborem podléhá schválení valnou hromadou.
 4. Na provoz baru může být poskytnuta výkonným výborem finanční záloha, kterou je barman povinen v určené lhůtě vrátit.
 5. Barman zodpovídá za prostor baru.
 6. Ceny v baru musí být přijatelné.

 

  VII.      Provoz loděnice

 

 1. Přidělování míst v loděnici provádí výkonný výbor.
 2. Každý je povinen ukládat lodě a ostatní materiál pouze na určená místa.
 3. V loděnici je zakázáno skladovat hořlaviny a jiné nebezpečné látky.
 4. Všichni členové jsou povinni uposlechnout příkazů správce při užívání loděnice.

 

       VIII.      Údržba a úklid areálu

 

 1. Údržba je prováděna zejména prací členů klubu v rámci povinností stanovených valnou hromadou.
 2. Údržby jsou povinni se účastnit všichni členové s výjimkou členů čestných.
 3. Práce na údržbě koordinuje výkonný výbor a jsou řízeny správcem.
 4. Úklid společných prostor se provádí dle jmenného rozpisu vydaného výkonným výborem.
 5. Je možná vzájemná dohoda členů o provedení úklidu.
 6. Neprovedení úklidu ve stanoveném termínu podléhá sankcím schváleným valnou hromadou.
 7. Účast na pracích na údržbě eviduje výkonný výbor.
 8. Neúčast či neochota podílet se na údržbě areálu podléhá sankcím schváleným valnou hromadou.

 

         IX.      Sportovní činnost

 1. Obecná ustanovení:
  1. sportovní činnost je řízena šéftrenérem sportovního klubu
  2. závodit může každý člen klubu, který má řádně splněné podmínky členství v daném kalendářním roce a má zaplacenou licenci závodníka ČSK.
  3. u členů mladších 18 let podléhá start na závodech dodržování Soutěžního řádu ČSK.
 2. Zásady pro účast na závodech
  1. závodník je povinen dodržovat všeobecná morální pravidla a sportovní etiku, vhodně reprezentovat klub při vystoupeních na veřejnosti
  2. závodník je povinen se řídit Soutěžním řádem ČSK.
  3. závodník je povinen věnovat maximální pozornost sportovní a technické přípravě v průběhu celého roku.
 1. Sportovní činnost mimo závody:
  1. osoby mladší 18 let mohou vyplouvat na vodu pouze v oblečeném záchranném prostředku a po souhlasu trenéra nebo osoby starší 18 let, která je schopna kvalifikovaně poskytnout pomoc v případě nebezpečí.
   Pravidelně 1x týdně probíhá organizovaný trénink pod vedením trenéra klubu.
  2. vyplutí hosta na klubové lodi schvaluje v plném rozsahu člen výboru a za případné hmotné škody odpovídá člen, jemuž bylo plavidlo propůjčeno výkonným výborem.

 

 1. Využívání klubového sportovního materiálu:
  1. klubový lodní park může využívat každý člen klubu
  2. o propůjčení klubových lodí rozhoduje na návrh trenéra výkonný výbor
  3. u osob mladších 18 let žádá o propůjčení klubové lodě zákonný zástupce
  4. rozsah užívání klubové lodě je každoročně upravován písemnou dohodou mezi výkonným výborem a žadatelem.

 

       X.      Rekreační činnost

 

 1. Rekreační činnost mohou členové klubu starší 18 let provádět kdykoli na vlastní nebezpečí.
 2. Při rekreačních jízdách musí účastníci dodržovat Řád plavební bezpečnosti.
 3. Během rekreační jízdy musí mít mládež a neplavci oblečeny záchranné prostředky od vyplutí do přistání. Pro ostatní účastníky plavby musí být k dispozici záchranné prostředky dostatečného vztlaku v plavidle.


  XI.      Sazebník příspěvků, poplatků a pokut

 

1)     Obecná ustanovení:

a)     příspěvky = částka určená pro kalendářní rok valnou hromadou
licenční poplatek (ČSK). Platí se zásadně předem do termínu určeného valnou hromadou.

b)     poplatky = částky, jejichž výše je stanovena valnou hromadou pro určené období, jako náhrada za služby a ostatní. Poplatky mohou být z rozhodnutí valné hromady doplňovány a měněny.

c)      pokuta = za porušení stanov, organizačního řádu, nedodržení rozhodnutí valné hromady nebo výkonného výboru, za pozdní placení poplatku apod. Pokuty uděluje výkonný výbor a oznamuje je písemně vyvěšením rozhodnutí na nástěnku

d)     host = osoba starší 10 let, která není řádným členem klubu.

 

2)     Sazebník

a)    členské příspěvky.............................................................................400,- Kč/rok
důchodci...........................................................................................400,- Kč/rok
dorost [1], žáci[2], ženy na mateřské dovolené...................................200,- Kč/rok
poplatek svazu....................................................................dle rozhodnutí svazu

 

b)    za soukromou akci v klubovně nebo na pozemku, kdy
nejsou omezena práva členů klubu.............................................100,- Kč/24hod

 

c)    za uložení soukromé lodě,[3]...............................................................................................100,- Kč/rok

 

d)     za užití dílny klubu pro soukromé účely.......................................50,- Kč/hodinu
(výkonný výbor může individuálně měnit dle rozsahu)

 

e)     za užívání šatnové skřínky...............................................................100,- Kč/rok

 

f)    Pokuty
jednotná sazba za nesplnění povinnosti člena………………………………............................................................150,- Kč

 

[1] Dorost = do konce roku, v němž dovrší věk 18 let

[2] Žáci = do konce roku, v němž dovrší věk 15 let

[3] V závažných případech, může výkonný výbor rozhodnout o snížení nebo prominutí příspěvků a poplatků u osob, které o to požádají. Tato poznámka se v žádném případě netýká pokut! O svých rozhodnutích výkonný výbor informuje na valné hromadě členy klubu.

 

 

swiss how to tell s fake rolex owns a high factor within throughout the world watch business sector.best swiss cheap valentino copies has a fancy and unique excellent within a.